PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ

Informatika

Osnovna svrha studija jest izobrazba inženjera informatike za samostalno obavljanje poslova održavanja, posluživanja i oblikovanja osobnih računala i poslužitelja, manjih mreža, informacijskih sustava i aplikacija, kao i njihovog korištenja kao alata. Znanja kojime će studenti ovladati obuhvaća: znanja o elektronici i sklopovlju, održavanje sustava i mreža projektiranje manjih sustava. znanja o programskoj opremi, programskim paketima te izradi vlastitih programa uključivo primjene u informatizaciji ureda, uprave i gospodarstva.

Povijest i razlozi za pokretanje studija

Strategija informatizacije Hrvatske stožerni je dio cjelokupne strategije razvoja. Hrvatska je tijekom proteklih desetak godina znatno zaostala u razvitku suvremene tehnologije i u primjeni informatike te u informatizaciji društva. Informatika je područje koje se izuzetno brzo razvija. Uz mnoge njene tehničke aspekte vrlo su važni i oni ekonomski i socijalni. Moderan pristup razvoju gospodarstva temelji se na društvu znanja i visoko učinkovitom i svrhovitom poslovnom obrazovanju. S obzirom na potrebe tržišta rada (u okviru gospodarstva, obrazovnih institucija, javnog sektora i sl.) studij informatike zadovoljava potrebu za kadrovima koji posjeduju znanja iz informacijske i komunikacijske tehnologije.

Stupanj obrazovanja: Trogodišnji stručni studij
Način studiranja: Redovni studij/Izvanredni studij
Stručno zvanje: Stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka informacijske tehnologije [bacc. ing. techn. inf.]
Trajanje nastavnog semestra: 15 nastavnih tjedana

Akademske godine
0
Školska sata tjedno
0
ECTS bodova
0

Usporedivost sa sličnim studijima

U donošenju programa studija korištene su upute za izradu nastave zajednički sastavljene od uglednih međunarodnih stručnih organizacija ACM (Association for Computing), AIS (Association for Information Systems) i IEEE-CS (Institute of Electronic and Electric Engineers – Computer Society). Program je usklađen sa studijem informatike na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu, sa orijentacijom programa na praktično znanje i trajanjem od 3 godine, u skladu sa načelima Bolonjskog procesa. U Europi sve više sveučilišta i veleučilišta nudi stručni studij informatike u trajanju od 3 godine i završetkom sa stupnjem B.Sc. (engl. Bachelor of science) pri čemu se kao prednost posebno ističe manja cijena i kraće trajanje tih studija od tipičnih sveučilišnih tehničkih studija trajanja 4-5 godina.

Kao primjer usporedivih studija u svijetu navodimo: Studijske programima koji izvode sveučilišta u Ljubljani (http://www.fe.uni-lj.si/) i Mariboru (http://www.feri.uni-mb.si/). Escuela Universitaria de Informática Universidad Politécnica de Madrid Carretera de Valencia Km. 7, 28031 Madrid, Espana (http://www.eui.upm.es) Moderan pristup razvoju gospodarstva temelji se na društvu znanja i visoko učinkovitom i svrhovitom poslovnom obrazovanju. S obzirom na potrebe tržišta rada (u okviru gospodarstva, obrazovnih institucija, javnog sektora i sl.) studij informatike zadovoljava potrebu za kadrovima koji posjeduju znanja iz informacijske i komunikacijske tehnologije.

1. semestar

Poslovni engleski jezik I

ECTS bodova: 4

Broj sati predavanja: 15

Broj sati vježba: 30 

Cilj predmeta: Osposobiti studente za pismenu i usmenu komunikaciju na engleskom jeziku s izvornim govornikom u struci. Razviti jezične vještine: slušanje, govor, pisanje i čitanje. Upoznati studente s osnovnom stručnom terminologijom i osposobiti ih za samostalnu govornu produkciju u različitim poslovnim situacijama. Osvijestiti sociokulturološke razlike i prenijeti osnovna znanja o zemljopisnim, povijesnim, političkim te gospodarskim obilježjima zemalja engleskog govornog područja.

Poslovni njemački jezik I

ECTS bodova: 4

Broj sati predavanja: 15

Broj sati vježba: 30 

Cilj predmeta: Razvijanje jezičnih sposobnosti u kontekstu struke (informatika) i poslovnog okruženja. Sistematiziranje i produbljivanje znanja iz općejezičnog područja i jezičnih zakonitosti; optimiranje jezičnih vještina: razumijevanja slušanjem, razumijevanja pročitanog teksta, pisanja i govorenja (samostalnog izlaganja ili interakcije); osposobljavanje studenata za pismenu i usmenu komunikaciju na njemačkom jeziku s izvornim govornicima; interkulturalno senzibiliziranje i promicanje tolerancije (razlikovanje ustaljenih stereotipa od interkulturalnih osobitosti). Stjecanje kompetencija koje omogućuju uspješno prevođenje jednostavnijih izvornih stručnih tekstova (samostalna upotreba rječnika i ostalih priručnika (klasičnih kao i posredovanih elektronskim medijima).

Matematika I

ECTS bodova: 7

Broj sati predavanja: 60

Broj sati vježba: 30 

Cilj predmeta: Stjecanje temeljnih znanja vektorske algebre i matematičke analize.

Fizika

ECTS bodova: 7

Broj sati predavanja: 30

Broj sati vježba: 30 

Cilj predmeta: Stjecanje sposobnosti rješavanja problemskih zadataka primjenom dostupnih temeljnih znanja iz mehanike, hidrostatike i hidrodinamike, topline, elektromagnetizma i optike. Dostupna su sva znanja koja se mogu dohvatiti Internetom!

Primjena računala

ECTS bodova: 3

Broj sati predavanja: 30

Broj sati vježba: 30 

Cilj predmeta: Uputiti sudente u povijesni razvoj računala, arhitekturu računala i unutarnjim funkcioniranjem digitalnog računala

Ekonomika i organizacija poduzeća

ECTS bodova: 5

Broj sati predavanja: 30

Broj sati vježba: 30 

Cilj predmeta: Cilj kolegija je upoznati studente s osnovnim ekonomskim zakonitostima, problematikom troškova te ostvarenih poslovnih rezultata. Upoznavanje s klasiĉnim i suvremenim organizacijskim strukturama, te vanjskim i unutarnjim ĉimbenicima
organizacije.

Uvod u uredsko poslovanje

ECTS bodova: 4

Broj sati predavanja: 30

Broj sati vježba: 30 

Cilj predmeta: Osposobiti i naučiti studente kako organizirati i informatizirati ured i uredsko pslovanje uz primjenu suvremenih informacijsko komunikacijskih tehnologija (IKT).

Tjelesna i zdravstvena kultura I

ECTS bodova: 0

Broj sati predavanja: 0

Broj sati vježba: 48 

Cilj predmeta: Cilj predmeta Tjelesne i zdravstvene kulture je, uz podizanje svijesti o važnosti tjelesne i zdravstvene kulture, očuvanje već stečenih i usvajanje novih motoričkih znanja i vještina u svrhu utjecaja na antropološke karakteristike (motorička obilježja, motoričke, funkcionalne, kognitivne i konativne sposobnosti) te unaprjeđenje zdravlja i radne sposobnosti, zadovoljenje potrebe za kretanjem,
osposobljavanje studenata za racionalno, sadržajno korištenje i provođenje slobodnog vremena te pripomoć kvalitetnom životu u mladosti, zrelosti i starosti.

2. semestar

Matematika II

ECTS bodova: 7

Broj sati predavanja: 30

Broj sati vježba: 45 

Cilj predmeta: Stjecanje temeljnih znanja matrica i linearnih sustava, redova, parcijalnog deriviranja, višestrukog integriranja i diferencijalnih jednadžbi. Primijeniti matematičke zakonitosti zaključivanja u dokaznim procesima poslovne i privatne okoline.

Oblikovanje Web sadržaja

ECTS bodova: 6

Broj sati predavanja: 30

Broj sati vježba: 30 

Cilj predmeta: Samostalno oblikovanje web sadržaja s osnovnim današnjim web tehnologijama s znanjima koja omogućuju praćenje ostalih i budućih tehnologija koje će se pojavljivati u ovom području.

Osnove programiranja

ECTS bodova: 7

Broj sati predavanja: 30

Broj sati vježba: 30 

Cilj predmeta: Stjecanje osnovnih znanja iz programiranja, razvoj logike i matematičkih kompetencija prvostupnika inženjera informatike. Savladavanje osnovnih tehnika programiranja. Upoznavanje mogućnosti primjene algoritama u radu i poslovanju. Učenje jezika C i upoznavanje jezika C# kao sredstva za realizaciju algoritama. Osposobljavanje za učinkovitu komunikaciju i cjeloživotno učenje.

Poslovni engleski jezik II

ECTS bodova: 4

Broj sati predavanja: 15

Broj sati vježba: 30 

Cilj predmeta: Razvijanje temeljnih jezičnih vještina, s naglaskom na jezik struke; osposobljavanje studenata za samostalno pismeno i usmeno izražavanje u interaktivnim situacijama u kontekstu struke; razvijanje temeljnih jezičnih vještina, s naglaskom na jezik struke; osposobljavanje studenata za usmenu i pisanu poslovnu komunikaciju; osposobljavanje studenata za samostalno predstavljanje sebe/tvrtke na engleskom jeziku. poticanje na samostalno korištenje stručne literature na engleskom jeziku i osposobljavanje za logično strukturiranje prikaza činjenica uz korištenje informacijskih tehnologija (prezentacije na engleskom jeziku vezane uz teme struke ).

Poslovni njemački jezik II

ECTS bodova: 4

Broj sati predavanja: 15

Broj sati vježba: 30 

Cilj predmeta: Razvijanje jezičnih sposobnosti u kontekstu struke (informatika) i poslovnog okruženja. Sistematiziranje i produbljivanje znanja iz općejezičnog područja i jezičnih zakonitosti; optimiranje jezičnih vještina: razumijevanja slušanjem, razumijevanja pročitanog teksta, pisanja i govorenja (samostalnog izlaganja ili interakcije); osposobljavanje studenata za pismenu i usmenu komunikaciju na njemačkom jeziku s izvornim govornicima; interkulturalno senzibiliziranje i promicanje tolerancije (razlikovanje ustaljenih stereotipa od interkulturalnih osobitosti). Stjecanje kompetencija koje omogućuju uspješno prevođenje jednostavnijih izvornih stručnih tekstova (samostalna upotreba rječnika i ostalih priručnika (klasičnih kao i posredovanih elektronskim medijima).

Tjelesna i zdravstvena kultura II

ECTS bodova:

Broj sati predavanja:

Broj sati vježba: 30 

Cilj predmeta: Cilj predmeta Tjelesne i zdravstvene kulture je, uz podizanje svijesti o važnosti tjelesne i zdravstvene kulture, očuvanje već stečenih i usvajanje novih motoričkih znanja i vještina u svrhu utjecaja na antropološke karakteristike (motorička obilježja, motoričke, funkcionalne, kognitivne i konativne sposobnosti) te unaprjeđenje zdravlja i radne sposobnosti, zadovoljenje potrebe za kretanjem, osposobljavanje studenata za racionalno, sadržajno korištenje i provođenje slobodnog vremena te pripomoć kvalitetnom životu u mladosti, zrelosti i starosti.

Uvod u elektroničko poslovanje

ECTS bodova: 6

Broj sati predavanja: 30

Broj sati vježba: 30 

Cilj predmeta:

3. semestar

Vjerojatnost i statistika

ECTS bodova: 7

Broj sati predavanja: 45

Broj sati vježba: 30 

Cilj predmeta: Upoznati osnovne pojmove iz kombinatorike i teorije vjerojatnosti kao i statističke metode koje se koriste u kvantitativnim analizama u razvoju programskih rješenja i u znanosti o podacima.

Digitalni elektronički sklopovi

ECTS bodova: 6

Broj sati predavanja: 45

Broj sati vježba: 30 

Cilj predmeta: Student treba naučiti opisivati, analizirati i projektirati digitalne elektroničke sklopove.

Programiranje

ECTS bodova: 5

Broj sati predavanja: 15

Broj sati vježba: 30 

Cilj predmeta: Stjecanje naprednijih znanja iz programiranja, razvoj logike i matematičkih kompetencija prvostupnika inženjera informatike. Upotrebljavati složene tipove podataka, pokazivače, datoteke te izrađivati vlastite funkcije. Upoznavanje mogućnosti primjene algoritama u radu i poslovanju. Uporaba jezika C i C# kao sredstva za realizaciju algoritama. Osposobljavanje za učinkovitu komunikaciju i cjeloživotno učenje.

Napredno elektroničko poslovanje

ECTS bodova: 6

Broj sati predavanja: 15

Broj sati vježba: 30 

Cilj predmeta:

Multimedija

ECTS bodova: 6

Broj sati predavanja: 30

Broj sati vježba: 30 

Cilj predmeta: Cilj predmeta je dati uvodna i osnovna znanja o određenim temama iz područja multimedijske tehnike i multimedijskih sustava. Uvodi studenta u osnovne koncepte, dizajn i procesiranje multimedijskih podataka. Student će dobiti dublje poznavanje i razumijevanje što je to modeliranje multimedijskih aplikacija.

Tjelesna i zdravstvena kultura III

ECTS bodova: 0

Broj sati predavanja: 0

Broj sati vježba: 48 

Cilj predmeta: Cilj predmeta Tjelesne i zdravstvene kulture je, uz podizanje svijesti o važnosti tjelesne i zdravstvene kulture, očuvanje već stečenih i usvajanje novih motoričkih znanja i vještina u svrhu utjecaja na antropološke karakteristike (motorička obilježja, motoričke, funkcionalne, kognitivne i konativne sposobnosti) te unaprjeđenje zdravlja i radne sposobnosti, zadovoljenje potrebe za kretanjem,
osposobljavanje studenata za racionalno, sadržajno korištenje i provođenje slobodnog vremena te pripomoć kvalitetnom životu u mladosti, zrelosti i starosti.

4. semestar

Komunikacijski sustavi i mreže

ECTS bodova: 6

Broj sati predavanja: 30

Broj sati vježba: 30

Cilj predmeta:

Objektno orijentirano programiranje I

ECTS bodova: 6

Broj sati predavanja: 30

Broj sati vježba: 30 

Cilj predmeta: U predmetu OOP1 student treba naučiti osnovne principe OO paradigme i dobro savladati programski jezik C++ kako bi imao dovoljno predznanja da kroz OOP2 može savladati program kojim se priprema za uspješno rješavanje programerskih problema iz prakse.

Vještine komuniciranja

ECTS bodova: 5

Broj sati predavanja: 30

Broj sati vježba: 30 

Cilj predmeta: Stjecanje temeljnih znanja i vještina potrebnih za komuniciranje na radnom mjestu i općenito.

Baze podataka I

ECTS bodova: 5

Broj sati predavanja: 30

Broj sati vježba: 30 

Cilj predmeta: Student treba upoznati koncept, mogućnosti i ulogu baze podataka i sustava za upravljanje bazama podataka u informacijskom sustavu. Praktičan rad s bazom podataka omogućit će studentu upoznavanje i ovladavanje metodama rukovanja s bazom.

Računalne mreže

ECTS bodova: 4

Broj sati predavanja: 30

Broj sati vježba: 15 

Cilj predmeta: Osposobiti studenta za analizu potreba računalne mreže , projektiranje mreža prema zahtjevima, te primarnu zaštitu mreže

Tjelesna i zdravstvena kultura IV

ECTS bodova:

Broj sati predavanja:

Broj sati vježba: 30 

Cilj predmeta: Cilj predmeta Tjelesne i zdravstvene kulture je, uz podizanje svijesti o važnosti tjelesne i zdravstvene kulture, očuvanje već stečenih i usvajanje novih motoričkih znanja i vještina u svrhu utjecaja na antropološke karakteristike (motorička obilježja, motoričke, funkcionalne, kognitivne i konativne sposobnosti) te unaprjeđenje zdravlja i radne sposobnosti, zadovoljenje potrebe za kretanjem, osposobljavanje studenata za racionalno, sadržajno korištenje i provođenje slobodnog vremena te pripomoć kvalitetnom životu u mladosti, zrelosti i starosti.

Operacijski sustavi

ECTS bodova: 4

Broj sati predavanja: 30

Broj sati vježba: 15 

Cilj predmeta: Student treba razumijeti funkcionalnosti modernih operacijskih sustava i naučiti se njima koristiti.

5. semestar

Baze podataka II

ECTS bodova: 5

Broj sati predavanja: 30

Broj sati vježba: 30 

Cilj predmeta: Student treba upoznati koncept, mogućnosti i ulogu baze podataka i sustava za upravljanje bazama podataka u informacijskom sustavu. Praktičan rad s bazom podataka omogućit će studentu upoznavanje i ovladavanje metodama rukovanja s bazom.

Instalacija i administracija poslužitelja

ECTS bodova: 5

Broj sati predavanja: 15

Broj sati vježba: 30 

Cilj predmeta: Stjecanje iskustva neophodnih za administraciju poslužitelja te instalaciju sklopovskih i programskih komponenti, nadogradnje, održavanje i popravak. Upoznavanje s radom srednjih i velikih računalnih sustava.

Objektno orijentirano programiranje II

ECTS bodova: 5

Broj sati predavanja: 30

Broj sati vježba: 15

Cilj predmeta: Na predmetu OOP2 koristeći predznanje stečeno na OOP1 student se priprema za uspješno rješavanje programerskih problema iz prakse kroz savladavanje naprednog korištenja OO i komponentno-temeljene paradigme, koristeći i učeći pri tome C#, C++ ili Javu (za razvoj aplikacija može se koristiti programski jezik po izboru).

Sigurnost i zaštita informacijskih sustava

ECTS bodova: 5

Broj sati predavanja: 30

Broj sati vježba: 30 

Cilj predmeta: Stjecanje znanja iz područja sigurnosti i zaštite informacijsko komunikacijskih sustava.

Izborni predmet I

ECTS bodova: 5

Broj sati predavanja:

Broj sati vježba: 75

Cilj predmeta:

Stručna praksa

ECTS bodova: 5

Broj sati predavanja:

Broj sati vježba: 160

Cilj predmeta:

6. semestar

Menedžment

ECTS bodova: 5

Broj sati predavanja: 60

Broj sati vježba:

Cilj predmeta:

Izborni predmet I

ECTS bodova: 5

Broj sati predavanja: 30

Broj sati vježba: 30 

Cilj predmeta: –

Izborni predmet II

ECTS bodova: 5

Broj sati predavanja: 30

Broj sati vježba: 30 

Cilj predmeta: –

Završni rad

ECTS bodova: 15

Broj sati predavanja:

Broj sati vježba: 180 

Cilj predmeta: –

Izborni predmeti na 3. godini:

Internet stvari (IoT)
Lokacijska inteligencija
Informacijska tehnika
Mobilne komunikacije
XML programiranje
Projektiranje računalnih mreža
Interaktivno programiranje na Web-u
Korištenje otvorenog softvera
Elementi i arhitektura mikroprocesora
Metodologija pisanja stručnog i znanstvenog rada
Primijenjena ekonometrija

Silabusi predmeta PDF:
Prijavi se na preddiplomski stručni studij

© Copyright 2022. Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina | Sva prava pridržana