PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ

Prometna logistika

Osnovni cilj otvaranja stručnog studija Prometna logistika na Veleučilištu u Krapini je obrazovanje na višoj razini logističara koji mogu naći svoje mjesto u svim strukama gospodarstva, posebno prometa, te državnoj upravi (vojska, policija, carina). Na temelju interdisciplinarnog poznavanja područja djelovanja završni studenti bili bi osposobljeni za vođenje, upravljanje i koordiniranje na taktičkoj i strateškoj razini organizacije u kojoj rade ili će raditi. Njihovo djelovanje bilo bi usmjereno prvenstveno na rješavanje logističkih problema, kako u logističkim poduzećima, tako i u drugim poduzećima gdje je potreba za aplikativnim logističarima (područje privredne logistika, energije, zdravstva, kadrova, informacija i sl.).

Svrhovitost i cilj studija

U Republici Hrvatskoj iz godine u godinu povećava se potražnja za kadrom iz područja logistike. Osnovni cilj otvaranja stručnog studija Prometna logistika na Veleučilištu u Krapini je obrazovanje na višoj razini logističara koji mogu naći svoje mjesto u svim strukama gospodarstva, posebno prometa, te državnoj upravi (vojska, policija, carina). Na temelju interdisciplinarnog poznavanja područja djelovanja završni studenti bili bi osposobljeni za vođenje, upravljanje i koordiniranje na taktičkoj i strateškoj razini organizacije u kojoj rade ili će raditi. Njihovo djelovanje bilo bi usmjereno prvenstveno na rješavanje logističkih problema, kako u logističkim poduzećima, tako i u drugim poduzećima gdje je potreba za aplikativnim logističarima (područje privredne logistika, energije, zdravstva, kadrova, informacija i sl.).

Stupanj obrazovanja: Trogodišnji stručni studij
Način studiranja: Redovni studij/Izvanredni studij
Stručno zvanje: Stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka prometne logistike [bacc. ing. traff. logist.]
Trajanje nastavnog semestra: 15 nastavnih tjedana

Akademske godine
0
Školska sata tjedno
0
ECTS bodova
0

Kompetencije za studij

Steći potrebna znanja iz stranog jezika za poslovno komuniciranje u međunarodnim logističkim lancima. Savladati osnovna znanja iz matematike, fizike, statistike, ekonomije, informacijske tehnologije u poslovanju, tehnologije prometa pojedinih prometnih grana. Upoznati osnove: poduzetništva i menadžmenta, špedicije, rizika, osiguranja, poslovne matematike i statistike, investiranja i financiranja. Ovladati vještinom organizacije, upravljanja i održavanja logističkim sustavima. Upravljanje skladišnim kapacitetima, suprastrukturom u distribucijskoj logistici. Ovladati vještinom poslovnog komuniciranja.

Poslovi za koje je student osposobljen:
• Osposobiti polaznike za stručne poslove samostalnog osnivanja i vođenja malog i srednjeg prometnog poduzeća te za uspješno uključivanje u poslove vezane uz pojedine poslovne funkcije u velikim poduzećima.
• Osposobiti polaznike za raznovrsne poslove carina
• Osposobiti polaznike za organizaciju i vođenje velikih skladišta i robnih terminala
• Osposobiti polaznike za obavljanje poslova iz domena kontrole prometa terminalskim korištenjem prostornih baza podataka (Geografski informacijski sustav – GIS)
• Obavljanje poslova u špediciji i osiguranju
• Osposobljavanje za istraživačke projekte u interdisciplinarnim područjima logističkih procesa
• Osposobljavanje polaznike za organizaciju i vođenje poslove u auto servisima, tehničkim pregledima, auto kućama-Razvoj sposobnosti za donošenje stručnih odluka uz uporabu kvantitativnih metoda i suvremenih tehnologija

1. semestar

Matematika I

ECTS bodova: 7

Broj sati predavanja: 45

Broj sati vježba: 45

Cilj predmeta:Stjecanje temeljnih znanja vektorske algebre i matematičke analize.

Fizika

ECTS bodova: 7

Broj sati predavanja: 30

Broj sati vježba: 30 

Cilj predmeta:Stjecanje sposobnosti rješavanja problemskih zadataka primjenom dostupnih temeljnih znanja iz mehanike, hidrostatike i hidrodinamike, topline, elektromagnetizma i optike. Dostupna su sva znanja koja se mogu dohvatiti Internetom!

Informacijske tehnologije u poslovanju

ECTS bodova: 6

Broj sati predavanja: 30

Broj sati vježba: 30

Cilj predmeta: Stjecanje temeljnih informatičkih i informacijskih kompetencija prvostupnika inženjera prometne logistike. Upoznavanje mogućnosti primjene IT u radu i poslovanju. Osposobljavanje za učinkovitu komunikaciju i cjeloživotno učenje.

Osnove logističkih sustava

ECTS bodova: 6

Broj sati predavanja: 30

Broj sati vježba: 30 

Cilj predmeta: Stjecanje znanja iz osnova logističkih sustava.

Poslovni engleski I

ECTS bodova: 4

Broj sati predavanja: 30

Broj sati vježba: 30

Cilj predmeta: Razvijanje temeljnih jezičnih vještina, s naglaskom na jezik struke; osposobljavanje studenata za samostalno pismeno i usmeno izražavanje u interaktivnim situacijama u kontekstu struke; razvijanje temeljnih jezičnih vještina, s naglaskom na jezik struke; osposobljavanje studenata za usmenu i pisanu poslovnu komunikaciju; osposobljavanje studenata za samostalno predstavljanje sebe/tvrtke na engleskom jeziku. poticanje na samostalno korištenje stručne literature na engleskom jeziku i osposobljavanje za logično strukturiranje prikaza činjenica uz korištenje informacijskih tehnologija (prezentacije na engleskom jeziku vezane uz teme struke ).

Poslovni njemački I

ECTS bodova: 4

Broj sati predavanja: 30

Broj sati vježba: 30

Cilj predmeta: Razvijanje jezičnih sposobnosti u kontekstu struke (prometna logistika) i poslovnog okruženja. Sistematiziranje i produbljivanje znanja iz opće jezičnog područja i jezičnih zakonitosti; optimiranje jezičnih vještina: razumijevanja slušanjem, razumijevanja pročitanog teksta, pisanja i govorenja (samostalnog izlaganja ili interakcije); osposobljavanje studenata za pismenu i usmenu komunikaciju na njemačkom jeziku s izvornim govornicima; interkulturalno senzibiliziranje i promicanje tolerancije (razlikovanje ustaljenih stereotipa od interkulturalnih osobitosti). Stjecanje kompetencija koje omogućuju uspješno prevođenje jednostavnijih izvornih stručnih tekstova (samostalna upotreba rječnika i ostalih priručnika (klasičnih kao i posredovanih elektronskim medijima).

Tjelesna i zdravstvena kultura I

ECTS bodova:

Broj sati predavanja:

Broj sati vježba: 30

Cilj predmeta:Cilj predmeta Tjelesne i zdravstvene kulture je, uz podizanje svijesti o važnosti tjelesne i zdravstvene kulture, očuvanje već stečenih i usvajanje novih motoričkih znanja i vještina u svrhu utjecaja na antropološke karakteristike (motorička obilježja, motoričke, funkcionalne, kognitivne i konativne sposobnosti) te unaprjeđenje zdravlja i radne sposobnosti, zadovoljenje potrebe za kretanjem, osposobljavanje studenata za racionalno, sadržajno korištenje i provođenje slobodnog vremena te pripomoć kvalitetnom životu u mladosti, zrelosti i starosti.

2. semestar

Matematika II

ECTS bodova: 7

Broj sati predavanja: 30

Broj sati vježba: 30

Cilj predmeta: Stjecanje temeljnih znanja matrica i linearnih sustava, redova, parcijalnog deriviranja, višestrukog integriranja i diferencijalnih jednadžbi. Primijeniti matematičke zakonitosti zaključivanja u dokaznim procesima poslovne i privatne okoline.

Osnove logistike

ECTS bodova: 7

Broj sati predavanja: 30

Broj sati vježba: 30 

Cilj predmeta: Educirati i naučiti studente temeljnim pojmovima logističkih znanosti, te logističkim funkcijama i procesima. Upoznati studente s efektivnosti i efikasnosti logističkih procesa, zalihama, logističkim resursima, skladištenjem, prometom, transportom i prijevozom, kao i distribucijom i sustavom održavanja u funkciji integralne logistike. Studenti slušanjem i savladavanjem kolegija kroz predavanja, vježbe i izradu seminarskih radnji se osposobljavaju za moguće projektiranje i optimizaciju logističkih procesa.

Osnove tehnologije cestovnog prometa

ECTS bodova: 6

Broj sati predavanja: 30

Broj sati vježba: 30 

Cilj predmeta: Teorijske postavke prometa i definicija suvremenog transporta i prometnog sustava. Logistički koncept prijevoznog procesa u cestovnom prometu. Struktura tehnologije cestovnog prometa. Cestovni promet 21. stoljeća. Prijevozni supstrat. Modeliranje distribucije supstrata. Modeli logističkog planiranja. Prijevozna sredstva. Manipulacijska sredstva kao element cestovnog prijevoza. Modeli za mjerenje efikasnosti prijevoznih sredstava u cestovnom prometu. Sustav multimodalnog, intermodalnog i kombiniranog prijevoza. Infrastruktura u logističkim centrima. Transportni dokumenti. Metode osiguranja kvalitete. Benchmarking i mjerenje performansi. Značaj i principi upravljanja kvalitetom u cestovnom prometu.

Osnove tehnologije željezničkog prometa

ECTS bodova: 6

Broj sati predavanja: 30

Broj sati vježba: 30

Cilj predmeta: Stjecanje temeljnih znanja iz osnova tehnologije, organizacije i sigurnosti željezničkog prometa.

Poslovni engleski II

ECTS bodova: 4

Broj sati predavanja: 30

Broj sati vježba: 30

Cilj predmeta:Razvijanje temeljnih jezičnih vještina, s naglaskom na jezik struke; osposobljavanje studenata za samostalno pismeno i usmeno izražavanje u interaktivnim situacijama u kontekstu struke; razvijanje temeljnih jezičnih vještina, s naglaskom na jezik struke; osposobljavanje studenata za usmenu i pisanu poslovnu komunikaciju; osposobljavanje studenata za samostalno predstavljanje sebe/tvrtke na engleskom jeziku. poticanje na samostalno korištenje stručne literature na engleskom jeziku i osposobljavanje za logično strukturiranje prikaza činjenica uz korištenje informacijskih tehnologija (prezentacije na engleskom jeziku vezane uz teme struke ).

Poslovni njemački II

ECTS bodova: 4

Broj sati predavanja: 30

Broj sati vježba: 30

Cilj predmeta: Razvijanje jezičnih sposobnosti u kontekstu struke (prometna logistika) i poslovnog okruženja. Sistematiziranje i produbljivanje znanja iz opće jezičnog područja i jezičnih zakonitosti; usavršavanje vještina: razumijevanja slušanjem, razumijevanja pročitanog teksta, pisanja i govorenja (samostalnog izlaganja ili interakcije); osposobljavanje studenata za pismenu i usmenu komunikaciju na njemačkom jeziku s izvornim govornicima; interkulturalno senzibiliziranje i promicanje tolerancije (razlikovanje ustaljenih stereotipa od interkulturalnih osobitosti). Stjecanje kompetencija koje omogućuju uspješno prevođenje izvornih stručnih tekstova (samostalna upotreba rječnika i ostalih priručnika: klasičnih kao i posredovanih elektronskim medijima).

Tjelesna i zdravstvena kultura II

ECTS bodova:

Broj sati predavanja:

Broj sati vježba: 30

Cilj predmeta: Cilj predmeta Tjelesne i zdravstvene kulture je, uz podizanje svijesti o važnosti tjelesne i zdravstvene kulture, očuvanje već stečenih i usvajanje novih motoričkih znanja i vještina u svrhu utjecaja na antropološke karakteristike (motorička obilježja, motoričke, funkcionalne, kognitivne i konativne sposobnosti) te unaprjeđenje zdravlja i radne sposobnosti, zadovoljenje potrebe za kretanjem, osposobljavanje studenata za racionalno, sadržajno korištenje i provođenje slobodnog vremena te pripomoć kvalitetnom životu u mladosti, zrelosti i starosti.

3. semestar

Osnove tehnologije zračnog prometa

ECTS bodova: 5

Broj sati predavanja: 30

Broj sati vježba: 15

Cilj predmeta: Stjecanje osnovnih znanja iz područja tehnologije zračnog prometa, tehnologije prihvata i otpreme zrakoplova, aerodromske infrastrukture, kontrole letenja, sigurnost i zaštita u zračnom prometu, istraživanja zrakoplovnih nesreća.

Vjerojatnost i statistika

ECTS bodova: 6

Broj sati predavanja: 45

Broj sati vježba: 30 

Cilj predmeta:Upoznati osnovne pojmove iz kombinatorike i teorije vjerojatnosti kao i statističke metode koje se koriste u kvantitativnim analizama prometnoga inženjerstva i ekonomije.

Prometna infrastruktura

ECTS bodova: 5

Broj sati predavanja: 30

Broj sati vježba: 30

Cilj predmeta: Studenti uspješno savladanim gradivom kolegija, s prometnog aspekta, stječu sposobnost razumijevanja i sudjelovanja u procesu planiranja , projektiranja i građenja prometne infrastrukture.

Osnove ITS

ECTS bodova: 5

Broj sati predavanja: 30

Broj sati vježba: 30 

Cilj predmeta: 1. Upoznati studente s osnovnim značajkama inteligentnih transportnih sustava, njihovoj primjeni u rješavanju problema prometa i transporta, trenutnim stanjem uvođenja u Europi, Republici Hrvatskoj i dr.

2. Omogućiti transfer znanja i razvoj vještina za definiranje zahtjeva za projektiranja inteligentnih transportnih sustava, njihove ugradnje, uporabe i održavanja tijekom cjeloživotnog ciklusa.

3. Osposobiti studente za sudjelovanje u projektima razvoja, implementacije i održavanja različitih aplikacija i usluga inteligentnih transportnih sustava.

Rukovođenje i organizacija prometnog poduzeća

ECTS bodova: 4

Broj sati predavanja: 30

Broj sati vježba: 30

Cilj predmeta: Predmet uvodi studente u problematiku pojmovnog određivanja prometnog poduzeća, njegove organizacije i upravljanja. Studenti se kroz gradivo predmeta upoznaju sa pojmom organizacije i organiziranja, čimbenicima organizacije i organiziranja, poslovnim procesima i funkcijama koje se odvijaju u prometnim poduzećima, pojmom i elementima organizacijske strukture, osnovama upravljanja prometnim poduzećima kao gospodarskim organizacijama te organizacijskom kulturom i poslovnom etikom, kao i s mogućnostima razvoja organizacije prometnih poduzeća u budućnosti.

Osnove tehnologije vodmog prometa

ECTS bodova: 5

Broj sati predavanja: 30

Broj sati vježba: 30

Cilj predmeta:Educirati studente o temeljnim pojmovima vodnog prometa , te stjecati znanja vezana uz organizaciju i proces logistike transporta, prometnim kapacitetima riječnih i morskih luka, sustavu vodnog prometa, svjetske pomorske trgovine, infrastrukturu vodnog prometa te upoznati se sa modelom prekrcajne mehanizacije.

Tjelesna i zdravstvena kultura III

ECTS bodova:

Broj sati predavanja:

Broj sati vježba: 30

Cilj predmeta:Cilj predmeta Tjelesne i zdravstvene kulture je, uz podizanje svijesti o važnosti tjelesne i zdravstvene kulture, očuvanje već stečenih i usvajanje novih motoričkih znanja i vještina u svrhu utjecaja na antropološke karakteristike (motorička obilježja, motoričke, funkcionalne, kognitivne i konativne sposobnosti) te unaprjeđenje zdravlja i radne sposobnosti, zadovoljenje potrebe za kretanjem, osposobljavanje studenata za racionalno, sadržajno korištenje i provođenje slobodnog vremena te pripomoć kvalitetnom životu u mladosti, zrelosti i starosti.

4. semestar

Špedicija, rizik i osiguranje

ECTS bodova: 6

Broj sati predavanja: 30

Broj sati vježba: 30

Cilj predmeta:Educirati i naučiti studente temeljnim pojmovima špediterskog poslovanja, te stjecanje znanja vezana uz organizaciju i procese u transportu, skladištenju, te tehnikama i načinima komuniciranja s različitim subjektima u realizaciji špediterskog poslovanja. Studenti slušanjem i savladavanjem kolegija kroz predavanja i vježbe se osposobljavaju za špeditersko poslovanje, kao i tehnikama špediterskog poslovanja u gospodarskom sustavu.

Prometno pravo

ECTS bodova: 5

Broj sati predavanja: 30

Broj sati vježba: 15 

Cilj predmeta:Stjecanje znanja studenata iz gotovo svih područja Prometnog prava, kako bi, nakon završetka studija mogli samostalno sudjelovati u realizaciji dijela prometno-tehnološkog procesa.

Materijali u transportu

ECTS bodova: 5

Broj sati predavanja: 30

Broj sati vježba: 15 

Cilj predmeta:Stjecanje znanja i vještina za samostalno stručno djelovanje u postupcima s različitim materijalima te na temelju poznavanja njihovih svojstava primijeniti načine i uvjete transporta i skladištenja.

Logistika transporta tereta i skladištenja

ECTS bodova: 6

Broj sati predavanja: 30

Broj sati vježba: 30

Cilj predmeta:Upoznati studente s elementima i strukturom logistike transporta tereta i podjelom po granama prometa Savladati tehniku planiranja transportnih ruta i transportnih mreža. Uvesti studente u sustave upravljanja logistikom suvremenim transportnim tehnologijama. Podjela transportnih sredstava po tehnologijama, tehničko tehnološke karakteristike transportnih sredstava. Upoznavanje sa metodama i tehnikama izrade strategije i planiranja razvoja transporta tereta i skladištenja. Studenti stječu znanja vezana za poslove skladištenja, podjelu skladišta. Upoznati studente sa sustavima upravljanja skladištima uvođenjem sustava WMS ( Warehouse Managament Systems ) u poslovanje Steći znanja i spoznaje o intermodalnosti, intermodalnim terminalima i intermodalnim tehnologijama. Upoznati se s logističko – distribucijskinm centrima, procesima određivanja lokacije logističko-distribucijskih čvorišta.

Logistika prijevoza putnika

ECTS bodova: 6

Broj sati predavanja: 30

Broj sati vježba: 30

Cilj predmeta: Predmet uvodi studente u problematiku logistike prijevoza putnika i njenu ulogu u suvremenom prometnom sustavu. Glavni cilj je upoznati studente sa osnovnim pojmovima iz logistike prijevoza putnika kao i sa elementima sustava prijevoza putnika po horizontali i po vertikali. Također se studente upoznaje s osnovama ekonomskog, organizacijskog, tehničkog, pravnog, tržišnog, sigurnosnog i razvojnog aspekta funkcioniranja prijevoza putnika, oblicima gospodarskih organizacija koje sudjeluju u pružanju prijevoznih usluga u putničkom prometu, kao i sa gospodarskim i društvenim okruženjem u kojem sustav prijevoza putnika funkcionira, i to kao podsustav prometnog sustava u širem smislu

Seminarski rad

ECTS bodova: 2

Broj sati predavanja:

Broj sati vježba: 30

Cilj predmeta: –

Tjelesna i zdravstvena kultura IV

ECTS bodova:

Broj sati predavanja:

Broj sati vježba: 30

Cilj predmeta: Cilj predmeta Tjelesne i zdravstvene kulture je, uz podizanje svijesti o važnosti tjelesne i zdravstvene kulture, očuvanje već stečenih i usvajanje novih motoričkih znanja i vještina u svrhu utjecaja na antropološke karakteristike (motorička obilježja, motoričke, funkcionalne, kognitivne i konativne sposobnosti) te unaprjeđenje zdravlja i radne sposobnosti, zadovoljenje potrebe za kretanjem, osposobljavanje studenata za racionalno, sadržajno korištenje i provođenje slobodnog vremena te pripomoć kvalitetnom životu u mladosti, zrelosti i starosti.

5. semestar

Poslovna komunikologija

ECTS bodova: 6

Broj sati predavanja: 30

Broj sati vježba: 30

Cilj predmeta:Stjecanje temeljnih znanja i vještina potrebnih za komuniciranje na radnom mjestu.

Prekrcajna mehanizacija

ECTS bodova: 6

Broj sati predavanja: 30

Broj sati vježba: 30 

Cilj predmeta:Stjecanje znanja i informacija neophodnih za razumijevanje uloge i značaja prekrcajnih sredstva u prometnom procesu. Upoznavanje studenata s osnovnim tehničko-tehnološkim obilježjima, metodama proračuna i izbora sredstva prekrcajne mehanizacije te njihovom primjenom pri rukovanju različitim vrstama robe i materijala.

Upravljanje opskrbnim lancima

ECTS bodova: 7

Broj sati predavanja: 30

Broj sati vježba: 30

Cilj predmeta: Upoznavanje sa pojmom i strukturom opskrbnih lanaca i njihovom važnosti u suvremenim gospodarskim sustavima. Studente upoznati sa dijelovima i elementima opskrbnih lanaca, kao i strategijama međusobnog povezivanja dionika u djelovanju opskrbnog lanca. Važna komponenta ovog kolegija je u upoznavanju i stjecanju znanja o mrežama distribuciji i transportu, modelima upravljanja, planiranja i kapacitetima u transportnoj mreži i opskrbnom lancu. Studenti stječu znanja vezana uz strategijski managament u opskrbnim lancima, informacijskim sustavima i tehnologijama i E-businessu. Također stječu znanja o analizi procesa koji se odvijaju u opskrbnom lancu i pojedinim dijelovima opskrbnog lanca.

Osnove poduzetništva i menadžmenta

ECTS bodova: 6

Broj sati predavanja: 30

Broj sati vježba: 30 

Cilj predmeta: Cilj kolegija je upoznavanje studenata s osnovnim pojmovima, zakonitostima i problemima poduzetništva te uvod u osnovne pojmove menadžmenta. Kolegij omogućuje stjecanje znanja i vještine iz područja menadžmenta i poduzetništva, kako bi samostalno mogli neposredno sudjelovati u planiranju, pokretanju, financiranju, organiziranju, vođenju, razvijanju i kontroliranju poduzetničkog projekta.

Stručna praksa

ECTS bodova: 5

Broj sati predavanja:

Broj sati vježba: 160

Cilj predmeta: 

6. semestar

Marketing u transportu

ECTS bodova: 5

Broj sati predavanja: 30

Broj sati vježba: 15

Cilj predmeta: 

Izborni predmet I

ECTS bodova: 6

Broj sati predavanja: 30

Broj sati vježba: 15

Cilj predmeta: 

Izborni predmet II

ECTS bodova: 6

Broj sati predavanja: 30

Broj sati vježba: 15

Cilj predmeta: 

Izborni predmet III

ECTS bodova: 6

Broj sati predavanja: 30

Broj sati vježba: 15

Cilj predmeta: 

Završni rad

ECTS bodova: 7

Broj sati predavanja:

Broj sati vježba: 150

Cilj predmeta: –

Izborni predmeti na 3. godini:

Geografski informacijski sustavi
Navigacija autonomnih robota, letjelica i vozila
Internet stvari (IoT)
Primijenjena ekonometrija
Gradski promet
Teorija automatskog upravljanja
Ambalaža
Baze podataka
Metodologija pisanja stručnog i znanstvenog rada

Silabusi predmeta PDF:
Prijavi se na preddiplomski stručni studij

© Copyright 2022. Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina | Sva prava pridržana