PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ

Operativni menadžment

Program Operativni menadžment nudi primjeren kvantum interdisciplinarnih znanja za osposobljavanje kreativnih i operativnih menadžera u poduzetništvu i ustanovama. Takvi su kadrovi nositelji poduzetništva a osposobljeni su za brzo uočavanje problema; za samostalno donošenje poslovnih odluka; za upravljanje ljudskim potencijalima, proizvodnim resursima, čimbenicima i procesima; za inovacije i promjene u poslovanju gospodarskih i negospodarskih subjekata itd. Kadrovi koji završe trogodišnji stručni studij Operativni menadžment, mogu zadovoljiti propozicije svih tipova poduzetnika , kao i sve razine menadžmenta u privrednim i ostalim organizacijama.

Upisi na 1. godinu studija

Pravo na upis u prvu godinu preddiplomskog stručnog studija Operativni menadžment imaju pod jednakim uvjetima državljani RH, strani državljani te apatridi trajno nastanjeni u RH kao i strani državljani koji nisu trajno nastanjeni u RH, ako su prethodno završili trogodišnju ili četverogodišnju srednju školu te zadovoljili uvijete razredbenog postupka. Direktan upis na studij ostvaruju osobe koje su završile četverogodišnju ili trogodišnju srednju školu i koje su položile državnu maturu. Program preddiplomskoga trog iplomskog stručnog studija Operativni menadžment imaju pod jednakim uvjetima državljani RH, strani državljani te apatridi trajno nastanjeni u RH kao odišnjega stručnoga studija operativni menadžment u potpunosti je usklađen s propozicijama Bolonjske deklaracije i Zakonskim propisima Republike Hrvatske

Stupanj obrazovanja: Trogodišnji stručni studij
Način studiranja: Redovni studij/Izvanredni studij
Stručno zvanje: Stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) menadžmenta
Trajanje nastavnog semestra: 15 nastavnih tjedana

Akademske godine
0
Školska sata tjedno
0
ECTS bodova
0

Kompetencije za studij

Osnovna svrha studija Operativni menadžment jest izobrazba operativnih menadžera, prvenstveno poslovodnog kadra i srednjeg rukovodstva, za samostalno obavljanje poslova u industriji, trgovini, građevinarstvu, špediciji, transportu i prometu, turizmu, ugostiteljstvu, komunalnim i zdravstvenim organizacijama, upravnim ustanovama, tijelima državne uprave (…….). Program Operativni menadžment nudi primjeren kvantum interdisciplinarnih znanja za osposobljavanje kreativnih i operativnih menadžera u poduzetništvu i ustanovama. akvi su kadrovi nositelji poduzetništva a osposobljeni su za brzo uočavanje problema; za samostalno donošenje poslovnih odluka; za upravljanje ljudskim potencijalima, proizvodnim resursima, čimbenicima i procesima; za inovacije i promjene u poslovanju gospodarskih i negospodarskih subjekata itd.

Usvajanjem znanja koje nudi program Operativni menadžment studenti su osposobljeni za:
• samostalno osnivanje i vođenja poslova vlastite tvrtke
• malih i srednjih poduzeća i ustanova ili pružanje usluga drugim poduzetnicima
• uspješno uključivanje u poslove vezane uz pojedine poslovne funkcije u velikim poduzećima
• upravljanje potencijalima i resursima poduzeća
• pravljanje poslovnim procesima
• pokretanje gospodarskih projekata i studija

1. semestar

Mikroekonomija

ECTS bodova: 6

Broj sati predavanja: 30

Broj sati vježba: 30

Cilj predmeta: student/ica treba definirati te računksi i analitički odrediti kako ekonomski subjekt, potrošač i poduzeće, donosi racionalne ekonomske odluke unutar zadanih ograničenja, te kako funkcionira tržišni mehanizam i kako funkcioniraju različita tržišta.

Osnove poduzetništva

ECTS bodova: 6

Broj sati predavanja: 30

Broj sati vježba: 30 

Cilj predmeta: Cilj je kolegija upoznavanje studenata/ica s pojmom poduzetništva i temeljnim komponentama, menadžerskim, tehničkim, marketinškim, financijskim sposobnostima upravljanja ljudskim resursima potrebnim za poduzetnički uspjeh. Naučiti strategije pokretanja vlastitog poduzeća i odabira pravnog oblika utemeljenja poduzeća. Prepoznati poduzetnički potencijal u sebi te razvijati vještine poduzetničkog razmišljanja i djelovanja jer su one danas potrebne u većini životnih situacija.

Gospodarska matematika

ECTS bodova: 6

Broj sati predavanja: 30

Broj sati vježba: 30

Cilj predmeta: Upoznati studente s pojmovima potrebnima za matematičko modeliranje problema u gospodarskoj praksi. Osposobiti studente za matematičko rješavanje jednostavnih praktičnih problema. Osposobiti studente za korištenje matematičkog alata u drugim stručnim predmetima.

Poslovna informatika

ECTS bodova: 6

Broj sati predavanja: 30

Broj sati vježba: 30 

Cilj predmeta:

Trgovačko i radno pravo

ECTS bodova: 6

Broj sati predavanja: 30

Broj sati vježba: 30

Cilj predmeta: Uvesti studente u odabrana pravna područja trgovačkog prava i prava društava te radnog prava, odabirom najznačajnih pravnih pojmomova, instituta i normi neophodnih kao teorijska i praktična podloga za poznavanje najznačajnijih područja trgovačkog i radnog prava.

Tjelesna i zdravstvena kultura I

ECTS bodova:

Broj sati predavanja:

Broj sati vježba: 30

Cilj predmeta: Cilj predmeta Tjelesne i zdravstvene kulture je, uz podizanje svijesti o važnosti tjelesne i zdravstvene kulture, očuvanje već stečenih i usvajanje novih motoričkih znanja i vještina u svrhu utjecaja na antropološke karakteristike (motorička obilježja, motoričke, funkcionalne, kognitivne i konativne sposobnosti) te unaprjeđenje zdravlja i radne sposobnosti, zadovoljenje potrebe za kretanjem, osposobljavanje studenata za racionalno, sadržajno korištenje i provođenje slobodnog vremena te pripomoć kvalitetnom životu u mladosti, zrelosti i starosti.

2. semestar

Gospodarstvo Hrvatske

ECTS bodova: 6

Broj sati predavanja: 30

Broj sati vježba: 30

Cilj predmeta: 

Osnove organizacije i ekonomike poduzeća

ECTS bodova: 6

Broj sati predavanja: 30

Broj sati vježba: 30

Cilj predmeta: Cilj kolegija je upoznati studente s osnovnim ekonomskim zakonitostima, problematikom troškova te ostvarenih poslovnih rezultata. Upoznavanje s klasičnim i suvremenim organizacijskim strukturama, te vanjskim i unutarnjim čimbenicima organizacije.

Primijenjena statistika za menadžere

ECTS bodova: 6

Broj sati predavanja: 30

Broj sati vježba: 30

Cilj predmeta: Osposobiti studente da, koristeći se računalnim programom MS Excel, primjenjuju osnovne statističke tehnike i metode u grupiranju, tabličnom i grafičkom prikazivanju, analizi i interpretaciji statističkih podataka.

Uvod u uredsko poslovanje

ECTS bodova: 6

Broj sati predavanja: 30

Broj sati vježba: 30

Cilj predmeta: Osposobiti i naučiti studente kako organizirati i informatizirati ured i uredsko pslovanje uz primjenu suvremenih informacijsko komunikacijskih tehnologija (IKT).

Poslovni strani jezik

ECTS bodova: 6

Broj sati predavanja: 30

Broj sati vježba: 30

Cilj predmeta: –

Tjelesna i zdravstvena kultura II

ECTS bodova:

Broj sati predavanja:

Broj sati vježba: 30

Cilj predmeta: Cilj predmeta Tjelesne i zdravstvene kulture je, uz podizanje svijesti o važnosti tjelesne i zdravstvene kulture, očuvanje već stečenih i usvajanje novih motoričkih znanja i vještina u svrhu utjecaja na antropološke karakteristike (motorička obilježja, motoričke, funkcionalne, kognitivne i konativne sposobnosti) te unaprjeđenje zdravlja i radne sposobnosti, zadovoljenje potrebe za kretanjem, osposobljavanje studenata za racionalno, sadržajno korištenje i provođenje slobodnog vremena te pripomoć kvalitetnom životu u mladosti, zrelosti i starosti.

3. semestar

Poslovno komuniciranje

ECTS bodova: 6

Broj sati predavanja: 30

Broj sati vježba: 30

Cilj predmeta:Stjecanje temeljnih znanja i vještina potrebnih za komuniciranje na radnom mjestu.

Financije za menadžere

ECTS bodova: 6

Broj sati predavanja: 30

Broj sati vježba: 30 

Cilj predmeta:Pružiti studentima/icama temeljna znanja o financijskim odnosima poduzeća s okolinom, načinom priljeva, uporabe i odljeva novčanih tokova iz poduzeća te ih naučiti samostalno koristiti alate za donošenje triju najvažnijih odluka financijskog menadžmenta. Financijski menadžment ima za cilj upravljanje novčanim tokovima koje će poduzeću omogućiti ostvarenje pozitivnog neto novčanog toka i dodane vrijednosti koja rezultira dinamičkim rastom vrijednosti poduzeća. Kolegij pruža temeljna znanja i korištenje alata financijskog menadžmenta, te daje uvid u financijsku okolinu, osobito financijska tržišta i s tim vezan pojam rizika.

Osnove marketinga

ECTS bodova: 6

Broj sati predavanja: 30

Broj sati vježba: 30

Cilj predmeta: Cilj predmeta Osnove marketinga je upoznavanje s osnovnim pojmovima marketinga i marketinške teorije, razumijevanje temeljnog konteksta marketinškog pristupa tržištu, te razumijevanje logike marketinga u kontekstu poslovanja poduzeća.

Osnove menadžmenta

ECTS bodova: 6

Broj sati predavanja: 30

Broj sati vježba: 30 

Cilj predmeta: Kvalitetna menadžerska struktura ključna je za uspjeh svake kompanije. Cilj kolegija Osnove menadžmenta je upoznavanje studenata/ica s osnovnim pojmovima menadžmenta, teorijama i menadžerskim funkcijama (planiranje, organiziranje, kadroviranje, vođenje i kontroliranje) te sa specifičnostima rada menadžera, njegove odgovornosti kroz sve funkcije menadžmenta. Cilj je također osposobiti studen/te/tice za rješavanje situacija i problema u sustavu menadžmenta u organizaciji.

Poslovni strani jezik II

ECTS bodova: 6

Broj sati predavanja: 30

Broj sati vježba: 30

Cilj predmeta: 

Tjelesna i zdravstvena kultura III

ECTS bodova:

Broj sati predavanja:

Broj sati vježba: 30

Cilj predmeta: Cilj predmeta Tjelesne i zdravstvene kulture je, uz podizanje svijesti o važnosti tjelesne i zdravstvene kulture, očuvanje već stečenih i usvajanje novih motoričkih znanja i vještina u svrhu utjecaja na antropološke karakteristike (motorička obilježja, motoričke, funkcionalne, kognitivne i konativne sposobnosti) te unaprjeđenje zdravlja i radne sposobnosti, zadovoljenje potrebe za kretanjem, osposobljavanje studenata za racionalno, sadržajno korištenje i provođenje slobodnog vremena te pripomoć kvalitetnom životu u mladosti, zrelosti i starosti.

4. semestar

Poduzetničko planiranje

ECTS bodova: 6

Broj sati predavanja: 30

Broj sati vježba: 30

Cilj predmeta: Pripremiti i osposobiti studente/ice za korištenje alata poslovnog planiranja te samostalnu izradu poslovnih planova.

Ekonomika i tehnike poslovanja u trgovini

ECTS bodova: 6

Broj sati predavanja: 30

Broj sati vježba: 30

Cilj predmeta:Cilj kolegija je teorijsko i praktično upoznavanje studenata sa specifičnostima djelatnosti unutarnje trgovine, njenom ulogom i značenjem u nacionalnom gospodarstvu, kao i trgovinskom poslovanju u suvremenim uvjetima.

Porezni sustav i primjena

ECTS bodova: 6

Broj sati predavanja: 30

Broj sati vježba: 30

Cilj predmeta:Upoznati studente s porezima kao najznačajnim instrumentom prikupljanja prihoda, poreznom terminologijom, ciljevima i učincima oporezivanja te osnovama poreznog sustava i porezne politike u Republici Hrvatskoj.

Poznavanje robe i upravljanje kvalitetom

ECTS bodova: 5

Broj sati predavanja: 30

Broj sati vježba: 30

Cilj predmeta:Upoznati studente s načelima i metodama upravljanja kvalitetom u svim segmentima poslovanja poduzeća s posebnim naglaskom na poznavanje bitnih karakteristika robe u tehnološkom procesu proizvodnje, klasifikacije, deklariranja, skladištenja, distribucije, transporta i potrošnje.

Elektroničko poslovanje

ECTS bodova: 6

Broj sati predavanja: 30

Broj sati vježba: 30

Cilj predmeta: –

Seminarski rad I

ECTS bodova: 1

Broj sati predavanja:

Broj sati vježba:

Cilj predmeta: –

Tjelesna i zdravstvena kultura IV

ECTS bodova:

Broj sati predavanja:

Broj sati vježba: 30

Cilj predmeta: Cilj predmeta Tjelesne i zdravstvene kulture je, uz podizanje svijesti o važnosti tjelesne i zdravstvene kulture, očuvanje već stečenih i usvajanje novih motoričkih znanja i vještina u svrhu utjecaja na antropološke karakteristike (motorička obilježja, motoričke, funkcionalne, kognitivne i konativne sposobnosti) te unaprjeđenje zdravlja i radne sposobnosti, zadovoljenje potrebe za kretanjem, osposobljavanje studenata za racionalno, sadržajno korištenje i provođenje slobodnog vremena te pripomoć kvalitetnom životu u mladosti, zrelosti i starosti.

5. semestar

Tehnike poslovnog odlučivanja

ECTS bodova: 6

Broj sati predavanja: 30

Broj sati vježba: 30

Cilj predmeta: 

Financije za menadžere

ECTS bodova: 6

Broj sati predavanja: 30

Broj sati vježba: 30 

Cilj predmeta: 

Menadžment ljudskih potencijala

ECTS bodova: 6

Broj sati predavanja: 30

Broj sati vježba: 30

Cilj predmeta: Usvajanje temeljnih znanja o ljudskim potencijalima, s naglaskom na prezentaciji vještina u operativnoj funkciji razvoja i korištenja ljudskih potencijala organizacije i uvježbavanje nekih od vještina (planiranje razvoja, benchmarking, planiranje obrazovanja, karijere, ocjenjivanja uspješnosti)

Poslovna etika za menadžere

ECTS bodova: 6

Broj sati predavanja: 30

Broj sati vježba: 30 

Cilj predmeta:

Izborni predmet I

ECTS bodova: 6

Broj sati predavanja: 30

Broj sati vježba: 30

Cilj predmeta: 

6. semestar

Izborni predmet I

ECTS bodova: 5

Broj sati predavanja: 30

Broj sati vježba: 30

Cilj predmeta:

Izborni predmet II

ECTS bodova: 5

Broj sati predavanja: 30

Broj sati vježba: 30

Cilj predmeta:

Izborni predmet III

ECTS bodova: 5

Broj sati predavanja: 30

Broj sati vježba: 30

Cilj predmeta:

Stručna praksa

ECTS bodova: 5

Broj sati predavanja:

Broj sati vježba: 160

Cilj predmeta:

Seminarski rad I

ECTS bodova: 1

Broj sati predavanja:

Broj sati vježba:

Cilj predmeta:

Završni rad

ECTS bodova: 9

Broj sati predavanja:

Broj sati vježba:

Cilj predmeta:

Izborni predmeti na 3. godini:

Kontroling
Računalna poslovna inteligencija
Tehnike upravljanja poslovnim rizicim
Osnove i tehnike osiguranja
Ekonomika i politika EU
Internet marketing
Marketing za menadžere
Metodologija pisanja stručnog i znanstvenog rada
Primijenjena ekonometrija

Silabusi predmeta PDF:
Prijavi se na preddiplomski stručni studij

© Copyright 2022. Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina | Sva prava pridržana